Regulamin rejestracji

PREAMBUŁA

Channa Club to pierwszy ogólnopolski, prestiżowy i elitarny klub dla ludzi z klasą,  ceniących pandemiczne wartości w życiu.

Działa zgodnie z misją zwiększania świadomości i umiejętności tematycznej, w
obszarze budowania rozpoznawalności, promowanie sukcesów i
wzmacnianie marki w świecie realnym oraz w internecie.

Channa Club to również sieć społecznościowa, w której Członkowie mogą nawiązywać nowe, wartościowe kontakty; to miejsce, które przyciąga osoby świadomie rozwijające osobistą markę oraz markę Channa Club.

Jedną z form działalności Channa Club są spotkania merytoryczne i konferencje
skierowane do ludzi zainteresowanych członkostwem lub współpracą. Kolejną formą
są spotkania dla Członków Klubu, mające konstrukcję otwartej dyskusji i pracy nad wybranymi tematami, aspektami podnoszenie ich pewności siebie w życiu prywatnym i biznesowym. Inną formą są internetowe spotkania dyskusyjne, które służyć mają przede wszystkim swobodnej wymianie informacji tematycznej.
Spotkania w/w są zamknięte i dostepne tylko dla Członków Channa Club.

Członkowie Channa Club to indywidualiści, profesjonaliści, osoby kulturalne, które łączy jedno - chcą się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia, promować oraz zwiększyć rozpoznawalność Channa Club.

& AMBICJE CHANNA CLUB

Przeznaczeniem Channa Club jest  zwiększanie świadomości w obszarze budowania rozpoznawalności tematycznej oraz przewagi biznesowej poprzez promowanie sukcesów i wzmacnianie marki osobistej / marki Channa Club w świecie realnym oraz w internecie.

Channa Club realizuje swoje dążenia poprzez:

- rozwijanie prestiżowego Clubu,
- promowanie osiągnięć Członków Channa Club oraz ich wiedzy i doświadczenia, które  decydują o
  wyróżnieniu się oraz zwiększą renomę Channa Club,
- promowanie marki Channa Club
- tworzenie prestiżowej sieci społecznościowej, w której Członkowie z przyjemnością dzielą się swoją
  wiedzą, doświadczeniem i sukcesami, a tym samym podnoszą pewność siebie w życiu prywatnym i
  biznesowym,
- aprowizację specjalistycznej wiedzy z zakresu budowania i wspieranie rozwoju osobistej marki
  każdego Członka Channa Club,
- wsparcie mentorskie dla nowych Członków Channa Club.


& POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania Channa Club.
Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:
- Członek - Członek Channa Club, który został przyjęty przez Organizatora,
- Deklaracja członkowska –  oświadczenie woli kandydata na Członka o chęci wstąpienia do Channa
  Club,
- Karta – karta członkowska Channa Club wydawana Członkom przez Organizatora,
- Gość – osoba spoza Channa Club, która uczestniczy w spotkaniu otwartym w celu jego poznania i
  podjęcia dalszej decyzji co do przynależności,
- Kodeks Etyki - wspólny dla wszystkich Członków system wartości obowiązujących w ramach Channa
  Club,
- Newsletter - elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego przez Organizatora do Członków za pomocą
  poczty elektronicznej,
- Organizator - rada nadzorcza Channa Club
- Spotkania zamknięte – spotkania Channa Club w którym uczestniczą wyłącznie członkowie Channa
  Club
- Spotkania otwarte – spotkania Członków Channa Club, w których mogą uczestniczyć osoby
  zainteresowane wstąpieniem do Channa Club.


& WYMAGANIA I ZASADY WSTĘPOWANIA DO CHANNA CLUB

Channa Club skupia indywidualistów, profesjonalistów, osoby kulturalne,
Kandydat na Członka chcąc wstąpić do Channa Club, jest zobowiązany wystąpić do Organizatora z wnioskiem o przyjęcie jej do Channa Club. Wniosek o przyjęcie należy przesłać na adres email : mathias@channa.club lub przekazać w formie pisemnej Organizatorowi podczas Spotkania otwartego.
Kandydat na Członka po przesłaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2  otrzyma od Organizatora Regulamin Channa Club oraz kolejne wskazania,
Kandydat na Członka po otrzymaniu od Organizatora Regulaminu wraz z załącznikami, obowiązany jest się z nimi zapoznać oraz zastosować się do wskazań,
Organizator po zweryfikowaniu wniosku, o którym mowa wyżej, poinformuję Kandydata  o możliwości przyjęcia lub nie przyjęcia do Channa Club pocztą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail,
Kandydat na Członka zobowiązuje się udzielenia informacji zgodnych z prawdą.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Channa Club bez podania przyczyny,
W przypadku potwierdzenia możliwości przyjęcia do Channa Club Kandydat na Członka jest obowiązany do przestrzegania Regulaminu i Kodeksu Etyki Channa Club,
Członkostwo w Channa Club rozpoczyna się z dniem otrzymania decyzji od Organizatora drogą elektroniczną,
Członkostwo w Channa Club jest imienne lub za pośrednictwem pseudonimu i nie może być przekazywane osobom trzecim.
 

& KARTA CHANNA CLUB

Organizator wydaje swoim specjalnym Członkom bezpłatnie imienne Karty potwierdzające przynależność do Channa Club,
Karta jest imienna, ma charakter osobisty i nie może być udostępniana innym,
Karta upoważnia do rabatów i promocji u partnerów Channa Club,
Informacja o aktualnych promocjach i rabatach, do których upoważnia Karta będzie umieszczona w zakładce członkostwo w Channa Club,
Członek jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o utracie lub zniszczeniu Karty poprzez przesłanie informacji na adres e-mail,
Wydanie duplikatu Karty następuje po wysłaniu przez Członka wniosku o duplikat Karty,
Organizator może unieważnić wydaną Kartę, w przypadku gdy:
Członek Channa Club dopuszcza się naruszeń postanowień Regulaminu, w szczególności Kodeksu Etyki,
Członek zawiesza członkostwo w Channa Club lub je opuszcza,
Członek zostaje usunięty przez Organizatora dyscyplinarnie z Channa Club.


& PRZYWILEJE CZŁONKA CHANNA CLUB

Każdy Członek ma prawo do przywilejów związanych z członkostwem w Channa Club,
Członkostwo w Channa Club to m.in.:
- promocja Członka w oparciu o materiały dostarczone przez niego lub zgłoszone do Organizatora,
  jako treści ważne i wartościowe w obszarze tematycznej, budowania renomy osobistej oraz renomy
  Channa Club,
- Karta upoważniająca do zniżek i rabatów u partnerów Channa Club,
- reklama w postaci banneru na stronie Channa Club,
- logo firmy Członka umieszczone na stronie Channa Club z przekierowaniem na stronę firmy,
  udział w sieci biznesowej,
- udział w spotkaniach i konferencjach,
- prezentacja Członka / jego firmy na jednym ze spotkań,
- przesłanie ofert firmowych do Członków Channa Club w ramach Newslettera pod warunkiem
  przesłania gotowych tekstów,
- członek ma przywilej umieszczenia informacji o przynależności do Channa Club na swojej stronie
  internetowej i/lub profilu swojej działalności na profilu społecznościowym,
  propagowanie misji Channa Club


& KODEKS ETYKI CHANNA CLUB

Główną amibicją Kodeksu Etyki jest wskazanie takich zachowań, które są aprobowane w ramach Channa Club i tych, które nie będą akceptowane,
Kodeks Etyki został opracowany na podstawie powszechnie przyjmowanych zasad oraz norm społecznych,
Niniejszy Kodeks Etyczny jest fundamentem mającym służyć umocnieniu prestiżu Channa Club oraz dalszemu budowaniu wspomnianej elitarności Clubu, ponadto Kodeks ten ma stanowić wsparcie w tworzeniu wspólnego systemu wartości.

Postanowienia Kodeksu Etyki, których przestrzegać jest zobowiązany każdy Członek w związku z przystąpieniem do Channa Club:
- konsekwentnie budować wysoką kulturę komunikacji opartą o zasady dialogu,
- kierujemy się mottami Channa Club: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność,
  współpraca,
- dotrzymywać danych zobowiązań,
- budować trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu partnerstwo pomiędzy Członkami,
- być wiarygodnym w stosunku do pozostałych Członków Channa Club,
- tworzyć warunki do współpracy,
- budować życzliwość i zaufanie pomiędzy Członkami Channa Club,
- cenić i tworzyć dobrą atmosferę, której źródłem są pozytywne, oparte na szacunku i współdziałaniu
  relacje,
- doceniać profesjonalizm,
- utrzymywać pozytywną i wspierającą postawę w relacjach z Członkami,
- wykazywać tolerancję dla różnorodności poglądów i oczekiwań,
- zachowywać przejrzystość działań i projektów,
- prowadzić uczciwą i odpowiedzialną konkurencję w stosunku do pozostałych Członków Channa Club,
- nie kopiować projektów i pomysłów innych bez zgody,
- zachować poufność informacji, gdy przekazywanym informacjom zostanie nadany taki status,
- dbać o dobre imię, prestiż i renomę Channa Club.

Każdy Członek może przekazać Organizatorowi sugestie dotyczące konieczności
uwzględnienia dodatkowych zasad etycznego postępowania nieujętych w Kodeksie Etyki
poprzez przesłanie sugestii na adres e-mail,

W przypadku złamania, któregokolwiek postanowienie z Kodeksu Etyki Channa Club, Członek może zostać pisemnie upomniany i/lub wykluczony z Channa Club przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Członków sprzeczne z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami Kodeksu Etyki.


& POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Znak i logo Channa Club są znakami prawem chronionym. Używanie znaku i logo Channa Club jest możliwe, tylko za pisemną zgodą Organizatora,
Każdy Członek zobowiązuje się nie kopiować jakichkolwiek danych zamieszczonych na stronie Channa Club ( zdjęć, artykułów, tekstów ect. ),
Nie werbować samodzielnie lub przez osoby trzecie Członków Channa Club,
Channa Club oraz forum  dyskusyjne służyć ma przede wszystkim swobodnej wymianie informacji tematycznej,
Rejestracja na Forum jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia korzystanie z wszystkich funkcji forum,
Wszelkie informacje podane w Profilu muszą być zgodne z Regulaminem i Kodeksem Etyki,
Profil Użytkownika Forum nie może zawierać treści reklamowych bądź linków do stron o podobnej treści bez zezwolenia,
Podanie danych osobowych lub psedonimu, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna. Wszystkie przekazane nam dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Członek Channa Club wyraził zgodę,
Administratorem danych osobowych jest Channa Club,
Zapewniamy naszych Członków, że przestrzegamy restryktywnej polityki bezpieczeństwa,


& POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin oraz Kodeks Etyki Channa Club obowiązują od momentu ich opublikowania i są dostępne na stronie,
Regulamin oraz Kodeks Etyki Channa Club objęty prawami autorskimi,
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie,
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część,
Za dbałość o wygląd Forum, zgodność wypowiedzi Użytkowników z Regulaminem, bieżące rozstrzyganie sporów i inne sprawy odpowiada Moderator Piotrek "Peterek",
Administracja Channa Club nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.


Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego komputera.

Zdjęcia, pliki itp. umieszczamy TYLKO za pośrednictwem załącznika.

Privacy Policy

A privacy policy has not been created for this forum.